หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ

ลำดับ ปก หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
  รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง
  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (53 downloads)
  คู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (1246 downloads)
  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 (179 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (1248 downloads)
  อินโฟกราฟิกและวิดิโอ เกี่ยวกับกับศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19
  คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (48 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (12212 downloads)
  การประกันคุณภาพการพยาบาล (6918 downloads)
  แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง (3255 downloads)
  ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (11618 downloads)
  แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (8122 downloads)
  บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (12141 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (5666 downloads)
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (14841 downloads)
  ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (2393 downloads)
  แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (2179 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1562 downloads)
  หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (1192 downloads)
  รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (540 downloads)
  แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (4340 downloads)
  แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (882 downloads)
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (921 downloads)
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563 Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (487 downloads)
  หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (613 downloads)
  หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (698 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (3168 downloads)
  หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (2722 downloads)
  หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (1853 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (2887 downloads)
  หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (1773 downloads)
  หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (2396 downloads)
  หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (361 downloads)
  หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (570 downloads)
  หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (1400 downloads)
  หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (412 downloads)
  หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (5584 downloads)
  หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (494 downloads)
  หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (412 downloads)
  หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (2115 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (7127 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (1112 downloads)
  หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (932 downloads)
  คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (316 downloads)
  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (1576 downloads)
  แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (1219 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (761 downloads)
  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (1241 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (887 downloads)
  หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (658 downloads)
  หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (890 downloads)
  หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (579 downloads)
  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (1407 downloads)
  หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (512 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (2334 downloads)
  หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (999 downloads)
  หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน (1637 downloads)
  คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (511 downloads)
  คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (2117 downloads)