ผู้บริหาร

 

นางศิริมา  ลีละวงศ์

ผู้อำนวยการกองการพยาบาล

นางอัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์

รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล

กลุ่มภารกิจพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล

นางสาวสมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ

รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล

กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล

ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการพยาบาล