ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับชื่อ – นามสกุลปีพุทธศักราช
1นางสาวสงวนวรรณ  เพื่องเพ็ชรพ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2500
2นางตวงพร  อดิเรกสารพ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2505
3นางวรรณา  เรืองวิทย์พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2505
4น.พ.มนัสวี  อุณหนันห์พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2506
5คุณหญิงสำเนียง  มุสิกะภุมมะพ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2510
6น.ส.เพี้ยน  พูนสุวรรณพ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2515
7น.ส.ละม่อม  ศรีจันทราพันธุ์พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2522
8ดร.วรรณวิไล  จันทราภาพ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533
9น.ส.ปิ่นประภา  อิฐสุวรรณพ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534
10นางบุปผา  อิทธิมณฑลพ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538
11นางอาริยา  สัพพะเลขพ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542
12นางสมหมาย  หิรัญนุชพ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
13น.ส.ส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล (รก.)พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549
14ดร.กาญจนา  จันทร์ไทยพ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2561
15ดร.ธีรพร  สถิรอังกูรพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
16นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัยพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2562
17นางศิริมา  ลีละวงศ์พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน