ติดต่อกองการพยาบาล

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ::   0-2590-6269 , 0-2590-6296
โทรสาร   ::   0-259-06295, 0-2591-8268