วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

” เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาบริการพยาบาลของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน “
” Leading  organization  of  nursing  service  in  ASEAN  Region  “

พันธกิจ

1.  กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านการพยาบาลระดับชาติที่เป็นสากล
2.  กำกับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
3.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมการบริการพยาบาล
4.  ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพันธมิตรทุกระดับ
5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในด้านการแข่งขันขององค์กร

ค่านิยมองค์กรพยาบาล