กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ

ข้อบังคับสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 (ด้านการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม))
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 (ด้านการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง))
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล   LINK 1    |    LINK 2
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คำสั่งมอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนการช่วยเหลือหรือสนับสนุนประเภทแผนงานโครงการทั่วไปและโครงการวิจัย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ