เอกสารเผยแพร่

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล วันที่ 24-26 เมษายน 2562
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอความอนุเคราะห์ บันทึกข้อมูลคุณภาพทางการพยาบาล
การนับชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
รายงานการประชุม Strengthening human resource for health in South-East Asia : Time for action and commitment ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน วันที่ 19-21 พ.ย.2558
รายงาน ข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลปี 2557