มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

ตรามูลนิธิดร.วรรณวิไล-240x300

           จากความศรัทธาและเลื่อมใสต่อผลงานของอาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา ที่บุกเบิกและพัฒนางานการพยาบาลทั้งในสถานบริการและในชุมชนเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จึงรวมตัวจัดตั้ง มูลนิธิ “ดร.วรรณวิไล” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2534 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทีของศิษย์พยาบาล และผู้ที่รักนับถืออาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา

     1. ส่งเสริมการพัฒนาบริการในสถานพยาบาลและในชุมชน

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานบริการการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล

     3. ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

     4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

          ดร.วรรณวิไล จันทราภา เป็นพยาบาลคนแรกของประเทศไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหญิง เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลหญิง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ) เป็นผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 11 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 – 2533) ตลอดชีวิตการทำงาน อาจารย์ได้อุทิศตนมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ การพัฒนาการศึกษาการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาการพยาบาลในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลงานจากสติปัญญา ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ความคิดริเริ่มอันเฉียบแหลมและเห็นการณ์ไกลของท่านมีส่วนสำคัฯญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ท่านได้    รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดคือ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2545 นับว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลทางการพยาบาลที่ชาวพยาบาลรุ่นหลังควรระลึกถึง และปฏิบัติตามแนวทางของท่านเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ และส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

     1. การบริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

     2. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานทางการพยาบาล
         ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาการบริการพยาบาล
         ประเภทที่ 2 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล
         ประเภทที่ 3 ด้านการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล

     3. การจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลร่วมกับกองการพยาบาล ปีเว้นปี

     4. การประชุมสามัญประจำปีทุกปี

     5. การทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (เดือนเกิดของอาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา

การขอรับทุน
มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมทุนเพื่อพัฒนางานทางการพยาบาลใน 4 ประเภท

ประเภทที่ 1  ด้านการพัฒนาบริการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการจัดการ และการปฏิบัติการพยาบาล
                    ทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับและในชุมชน

ประเภทที่ 2  ด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางการพยาบาล
                     ทั้งทางด้านการจัดการและด้านการปฏิบัติการพยาบาล

ประเภทที่ 3  ด้านการผลิตเอกสารวิชาการ หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ดำราทางการพยาบาล และสื่อวิชาการทางการพยาบาล
                     เช่น สื่อวิดิทัศน์ มัลติมีเดีย ฯลฯ

ปรเภทที่ 4  ด้านการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางานทางการพยาบาล

     1.  จำนวนเงินการจัดสรร ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

     2.  การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด ๆ ละ 50% ของวงเงินที่ได้รับ

         2.1  งวดที่ 1 จ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติ

         2.2  งวดที่ 2 จ่ายเมื่อเสริจสิ้นการดำเนินการและส่งมอบผลการดำเนินการวิจัย

     ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามผังควบคุมกำกับเวลาที่กำหนด

     1. การประกาศและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เสนอขอรับทุนจะดำเนินการผ่าน Website ของกองการพยาบาล

     2. การสมัครและเสนอขอรับทุน ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอขอรับทุนได้ตลอดทั้งปี แต่การพิจารณาจัดสรรทุนจะดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนตุลาคมและมีนาคม

     3. วิธีการขอรับทุน ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงการขอรับทุนของมูลนิธิตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุด มายัง
         เลขานุการมูลนิธิฯ ณ สำนักงาน มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

     4. ข้อผูกพันภายหลังการได้รับการสนับสนุนทุน
         4.1 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดจาก
              โครงการ หรือการดำเนินการ
         4.2 ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการทุก 6 เดือน
         4.3 ผู้รับทุนต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 6 เดือน หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการ
         4.4 กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะเสนอผลงานที่ได้รับทุในการประชุมวิชาการ หรือนำลงตีพิมพ์ในวารสารต้องแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
               พร้อมส่งสำเนาหรือบทคัดย่อของผลงานวิชาการนั้น ๆ จำนวน 1 ชุด ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
         4.5 กรณีที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ผู้รับทุนจะต้องทำกิติกรรมประกาศให้มูลนิธิฯ ด้วย

     5. การยกเลิกหรือยุติการให้การสนับสนุน คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ มีสิทธิให้พักหรือยุติการสนับสนุนในกรณีต่อไปนี้
         5.1 ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน
         5.2 ผลของการดำเนินการมีแนวโน้มที่จะผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ หรือสังคมโดยรวม
         5.3 ผู้ขอรับทุนแจ้งความจำนงปฏิเสธการรับทุน

เอกสารการขอรับทุน​

รายละเอียดขั้นตอนขอรับทุน

แบบฟอร์มขอรับทุน

แบบประเมินโครงร่างวิจัย
เพื่อการขอรับทุน

สัญญารับทุน

1.นางบุปผาอิทธิมณฑล
2.นางอาริยาสัพพะเลข
3.นางสมหมายหิรัญนุช
4.น.ส.กาญจนาจันทร์ไทย
5.นางวิไลอำมาตย์มณี
6.นางชณิภาดาชินอุดมพงศ์
7.นางรัตนาภรณ์พงษ์ประจักษณ์
8.น.ส.ประกายแก้วก๋าคำ
9.นางสาวปิยนุชประทีบทัศน์
1.นางธีรพรสถิรอังกูรประธานกรรมการ
2.นางสาวชุติกาญจน์หฤทัยรองประธานกรรมการ
3.นางศิริวันต์ยิ้มเลี้ยงรองประธานกรรมการ
4.นางสาวจีรวรรณอัครานุชาตกรรมการ
5.นางนวลขนิษฐ์ลิขิตลือชากรรมการ
6.นางประหยัดพึ่งทิมกรรมการ
7.นางสาววันทนีย์อิสระไพจิตร์กรรมการ
8.นางสายสมรบริสุทธิ์กรรมการ
9.นางสาวจารุพักต์กัญจนิตานนท์กรรมการ
10.นางศรีรัตน์บวรโกสลกรรมการ
11.นางพัชนีร่มตาลกรรมการ
12.นางสาวสมจิตต์วงสุวรรณสิริกรรมการและเหรัญญิก
13.นางเรืองศิริไกรคงกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
14.นางศิริมาลีละวงศ์กรรมการและเลขานุการ
15.นางสาวอรรถยาอมรพรหมภักดีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ