เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ความเป็นมา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีสำนักการพยาบาล ซึ่งเป็นแกนหลักในการก่อตั้งและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเป็นเครือข่ายระดับประเทศ มีการกำหนดตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานบริการพยาบาลของประเทศให้มีความก้าวหน้า ส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชน

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย “เขตสุขภาพ”เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคในรูปแบบเขตบริการสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น12 เขต และเขตกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มการเข้าถึงบริการ (access) ที่มีคุณภาพ (quality) สร้างความเท่าเทียม(equity) ในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (efficiency) สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน(social accountability กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ดังนี้ ในปี 2557 สำนักการพยาบาลจึงปรับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เป็นเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลเขตบริการสุขภาพ (Chief Nursing Officers: CNOs) เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามเครือข่ายนี้ยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานบริการพยาบาลของประเทศให้มีความก้าวหน้า ส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชน เช่นที่ได้เคยกำหนดขึ้น

คำสั่งคณะกรรมการเครือข่าย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ ปี 2564  << ดาวน์โหลด >>
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ ปี 2563  << ดาวน์โหลด >>
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ ปี 2562  << ดาวน์โหลด >>
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ ปี 2561   << ดาวน์โหลด >>
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ ปี 2560  << ดาวน์โหลด >>
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ ปี 2559  << ดาวน์โหลด >>

รายชื่อผู้ตรวจราชการ

 นพ.บุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
 นพ.ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
นพ.บุญชัย  ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
นพ.สุระ  วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
นพ.สุเทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
พญ.วิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
นพ.พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9
นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
นพ.พิทักษ์พล  บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11
นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13

รายชื่อผู้นิเทศทางการพยาบาล

ดร.พัชรี  เนียมศรี ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 1
นางอัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์
นางสาวหทัยรัตน์  บุญแก้ว
ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 2
นางสาวสมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 3
นางสาวโศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์ ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 4
นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์
นางสาวสุพัสตรา  เสนสาย
ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 5
นางสาวพัชรีย์  กลัดจอมพงษ์ ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 6
นางสาวอรรถยา  อมรพรหมภักดี ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 7
นางสาวอุไรพร  จันทะอุ่มเม้า ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 8
ร.ต.อ.หญิง ยุรีพรรณ  วณิชโยบล ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 9
นางสาวศศมน  ศรีสุทธิศักดิ์ ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 10
นางสาวสมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 11
นางสาวอุไรพร  จันทะอุ่มเม้า ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพที่ 12
นางอัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์
นายนครินทร์  สุวรรณแสง
ผู้นิเทศเขตบริการสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระบบนิเทศออนไลน์