ระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล


ความเป็นมาของระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล

กองการพยาบาล ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กองการพยาบาล ได้ใช้แนวคิดการประกันคุณภาพการพยาบาล เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ คือ งานพยาบาลของสถานบริการสุขภาพให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ สามารประกันคุณภาพงานการพยาบาลขององค์กรได้

องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ คือ

1. การกำหนดมาตรฐาน / ระบบ / แนวทาง (plan) กองการพยาบาลได้กำหนดมาตรฐานการพยาบาล เพื่อให้องค์กรในโรงพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเฉบับปรับปรุงล่าสุด (ศึกษาได้จากห้อข้อมาตรฐานการพยาบาล)

2. การปฏิบัติตามมาตรฐาน (Do) องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนำมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพยาบาล โดยมีกองการพยาบาลติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

3. การวัดและประเมิน (Check) กองการพยาบาลได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการพยาบาลในการวัดและประเมินคุณภาพให้องค์กรพยาบาลนำไปใช้ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก และการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

4. การแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่อง (Act) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) กองการพยาบาลรวบรวมผลการดำเนินการและจัดระบบให้มีการเทียบเคียงคุณภาพขององค์กร / หน่วยงานบริการพยาบาล โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ

หนังสือแบบประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วย
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล