เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม “การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล” ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)
เอกสารประกอบการประชุม “เครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล : นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในฐานวิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 “บริการพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 2-4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความท้าทายของผู้นำทางการพยาบาลกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิรูประบบบริการพยาบาลในยุค DIGITAL HEALTH” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน
เอกสารการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ประจำปี 2561 “ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
เอกสารการประชุมวิชาการมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล “ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้นแบบพัฒนาบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลและเครือข่ายพันธมิตร” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561