กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางสาวพัชรี  แผนสูง

นางกนกอร  บุญมาก

นางจารุวรรณ  จันทา

นางสาวจารุณี  คะชาทอง

นางสาวอาทิตยา  บุญทา

นายนิชฌาน  เทือกปัญโญ

นางสาวรุ่งรดิศ  กลั่นวารี

นางสาวมะลิวรรณ  ศูนย์ศร

นายจักรกฤษณ์  สายสังข์

นายเสกสรรค์  ผัดพันธ์

นายเจริญ  อยู่พานิช