กลุ่มภารกิจพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล

กลุ่มงานมาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล

นางสาวโศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ

ร.ต.อ.หญิง ยุรีพรรณ  วณิชโยบล

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ

นางสาวทยภร  วงศ์ศรีวิจิตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

______________________________________________________________________________________________________________________________

กลุ่มงานระบบบริการพยาบาล

ดร.อรรถยา  อมรพรหมภักดี

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรีย์  กลัดจอมพงษ์

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬามณี  คุณวุฒิ

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน์  บุญแก้ว

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ