กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และระบบกำลังคน

นางสาวอุไรพร  จันทะอุ่มเม้า

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ

นายนครินทร์  สุวรรณแสง

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ

นางสาวสุพัสตรา  เสนสาย

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ

นางวิภา  ตุนาค

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

______________________________________________________________________________________________________________________________

กลุ่มงานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

ดร.ศศมน  ศรีสุทธิศักดิ์

นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ

 

นางนันทรัตน์  ศรีวชิรางกูร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายนฤพงศ์  ศักดิ์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชัชนน  เทพวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ