รางวัลพยาบาลที่ทำความดีต่อสังคม

พยาบาลผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

          กองการพยาบาล ได้เห็นความสำคัญของพยาบาลผู้บำเพ็ญตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศคุณความดี สร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของกระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

 1. เป็นพยาบาลปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล เช่น CPR การปฐมพยาบาล เป็นต้น
 3. สังคมหรือผู้บริหารรับรู้เหตุการณ์ความช่วยเหลือนี้
 4. เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพยาบาลผู้บำเพ็ญตนต่อให้เกิประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ให้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป
 5. เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดนอกเวลาราชการ

ขอเชิญส่งรายชื่อพยาบาลผู้ทำความดีประจำปี 2564 โดยส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ถึง 31 พฤษภาคม 2564 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ปีงบประมาณ 2563 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 30 ราย ดังนี้
  ดาวน์โหลด 

 • ปีงบประมาณ 2562 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 43 ราย  ดังนี้
  ดาวน์โหลด 

 • ปีงบประมาณ 2561 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 34 ราย  ดังนี้
   ดาวน์โหลด 

 • ปีงบประมาณ 2560 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 21 ราย  ดังนี้
   ดาวน์โหลด