วันที่ 7-9 เมษายน 2564 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาลและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 อ. อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายแพทย์สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และคุณวันเพ็ญ สร้อยทอง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล พร้อมคณะให้การต้อนรับ