วันที่ 5 เมษายน 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารกองการพยาบาล เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในวันอนามัยโลก 7เมษายน 2564 กองการพยาบาลสนับสนุน Nursing Now Campaign ในกิจกรรม Nurses Together โดยส่งหนังสือเปิดผนึกให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและ ส่งเสริมการลงทุนในวิชาชีพการพยาบาลให้มากขึ้น เนื่องจากพยาบาลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง โดยพยาบาลเวชปฏิบัติสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 รวมถึง สนับสนุนส่งเสริมสภาพการทำงานที่ดี การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมเพียงพอ และส่งเสริมภาวะผู้นำในกลุ่มพยาบาลที่อายุน้อยกว่า 35 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาชีพพยาบาลให้ผลตอบแทนที่ดี เป็นการดึงดูดให้คงอยู่ในวิชาชีพ