รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564)