วันที่ 1 เมษายน 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร้บเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2563 จากนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลงานเด่นได้แก่ 

                      1. แผนการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

                      2. คู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง ผู้ช่วยพยาบาล

                      3. แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพตามหลักธรรมาภิบาล