วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาเขตศรีธัญญา จ.นนทบุรี

 

             วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางพยาบาลในการให้บริการผู้รับบริการในอนาคต” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาล และให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาเขตศรีธัญญา จ.นนทบุรี