วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีพิธีทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดพุทธปัญญา โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี