วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาล

             วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมีนายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุม หลังการประชุมคัดเลือกที่ประชุมได้มีมติให้นางศุกภนิตย์  พลไพรินทร์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาล