สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการพยาบาลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19


รียน ท่านหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพทุกท่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการพยาบาลในสังกัดของท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดยการแสกน QR CODE หรือเข้าไปที่เว็บไซน์ https://forms.gle/6H1NvANoYv2T37FMA

ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์  ดาวน์โหลด

กรุณาตอบกลับภายในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ขอแสดงความนับถือและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง