26 ม.ค.2564 กองการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

 

                     26 มกราคม 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาและบุคลากรกองการพยาบาล มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 จากกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประเภทรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่นในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ และในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค