ขอเชิญหัวหน้าพยาบาล / ผอ.รพ.สต. ส่งรายชื่อพยาบาลผู้ทำความดี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

                    พยาบาลวิชาชีพทุกคนเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยเมตตาจิต และเสียสละเพื่อดูแลช่วยเหลือสุขภาพประชาชน ทั้งในขณะปฏิบัติงานและนอกเวลา จึงนับเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของกระทรวงสาธารณสุข 

                   กองการพยาบาลได้เห็นความสำคัญของการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต่อไป จึงได้จัดทำเกียรติบัตรมอบแด่พยาบาลผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

                   โดยในปี 2564 กำหนดให้ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่อีเมล์ chulamaneekunawut@hotmail.com 

                   พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2564 

                   ** หมายเหตุ ** เหตุการณ์ที่ทำความดีจะต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

                               –  ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มส่งรายชื่อ  <<คลิกดาวน์โหลด>>

                               –  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งรายชื่อ  <<คลิกดาวน์โหลด>>

                              –  เกณฑ์ผู้ทำความดี ฯ <<คลิกดาวน์โหลด>>