วันที่ 7 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาตัดสินและอนุมัติรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “ศรีสังวาลย์” โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม