วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 กองการพยาบาล ร่วมประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ นางสาวสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า และนางสาวหทัยรัตน์ บุญแก้ว นักวิชาการกองการพยาบาล ร่วมประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยผลการประเมินโรงพยาบาลสุโขทัยได้รับการผ่านการประเมินระดับ NQA Class