วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับวัดพุทธปัญญาไว้ในอุปถัมถ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี 

 

Views: 107