ที่ สธ 0208.02/ว 2377 เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ