ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน