วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางความก้าวหน้าของพยาบาลอาชีวะอนามัยตามกรอบโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข” จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโนโวเทล ปากเกร็ด นนทบุรี

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยก […]

วันที่ 26 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยาย “The challenges of eye in ophthalmic nurses” จัดโดยชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยก […]

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองการพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล : นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในฐานวิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองการพยาบาลได้จัดประชุมเชิง […]