หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ

ลำดับ ปก หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
1 แนวทางการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขตพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม (1111 downloads)
2 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (11877 downloads)
3 การประกันคุณภาพการพยาบาล (5892 downloads)
4 แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง (3089 downloads)
5 ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (10817 downloads)
6 แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (7821 downloads)
7 บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (9462 downloads)
8 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (5294 downloads)
9 แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (14524 downloads)
10 ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (2253 downloads)
11 แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (2088 downloads)
12 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1457 downloads)
13 หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (1087 downloads)
14 รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (485 downloads)
15 แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (3672 downloads)
16 แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (780 downloads)
17 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (837 downloads)
18 กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563 Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (455 downloads)
19 หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (561 downloads)
20 หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (653 downloads)
21 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (2204 downloads)
22 หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (2534 downloads)
23 หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (1678 downloads)
24 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (2543 downloads)
25 หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (1588 downloads)
26 หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (2284 downloads)
27 หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (311 downloads)
28 หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (501 downloads)
29 หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (1248 downloads)
30 หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (344 downloads)
31 หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (5111 downloads)
32 หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (435 downloads)
33 หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (344 downloads)
34 หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (1870 downloads)
35 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (5676 downloads)
36 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (1027 downloads)
37 หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (848 downloads)
38 คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (294 downloads)
39 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (1379 downloads)
40 แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (1074 downloads)
41 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (699 downloads)
42 คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (1119 downloads)
43 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (805 downloads)
44 หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (589 downloads)
45 หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (792 downloads)
46 หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (579 downloads)
47 คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (814 downloads)
48 หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (416 downloads)
49 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (2010 downloads)
50 หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (923 downloads)
51 หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน (1555 downloads)
52 คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (468 downloads)
53 คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (1909 downloads)