หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ

ลำดับ ปก หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด
  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 (11 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (151 downloads)
  อินโฟกราฟิกและวิดิโอ เกี่ยวกับกับศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19
  คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (12086 downloads)
  การประกันคุณภาพการพยาบาล (6466 downloads)
  แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง (3167 downloads)
  ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (11208 downloads)
  แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (7974 downloads)
  บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (11005 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (5393 downloads)
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (14686 downloads)
  ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (2331 downloads)
  แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (2140 downloads)
  แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1511 downloads)
  หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (1138 downloads)
  รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (514 downloads)
  แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (3813 downloads)
  แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (853 downloads)
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (885 downloads)
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563 Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (475 downloads)
  หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (599 downloads)
  หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (683 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (3075 downloads)
  หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (2613 downloads)
  หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (1772 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (2750 downloads)
  หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (1699 downloads)
  หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (2341 downloads)
  หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (342 downloads)
  หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (545 downloads)
  หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (1313 downloads)
  หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (385 downloads)
  หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (5367 downloads)
  หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (467 downloads)
  หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (385 downloads)
  หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (1992 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (6419 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (1072 downloads)
  หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (882 downloads)
  คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (307 downloads)
  แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (1530 downloads)
  แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (1148 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (727 downloads)
  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (1179 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (845 downloads)
  หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (626 downloads)
  หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (833 downloads)
  หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (579 downloads)
  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (1362 downloads)
  หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (476 downloads)
  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (2183 downloads)
  หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (966 downloads)
  หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน (1598 downloads)
  คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (487 downloads)
  คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (1995 downloads)