ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19

รายงานสถานการณ์การพยาบาลผู้ป่วยและผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 

แนวทางการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19

แบบรายงานประจำสัปดาห์สถานการณ์พยาบาลผู้ป่วยและผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19

ระเบียบการช่วยเหลือบุคลากรเมื่อติดไวรัส COVID-19 จากการปฏิบัติงาน

 
การเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1)

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประสานความร่วมมือ
ของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19
(0 downloads)