กองการพยาบาลรับโล่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

           วันที่ 19 มกราคม 2563 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายแพทย์ รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผลการดำเนิงานอยู่ในระดับ A+