ขอเชิญหัวหน้าพยาบาล / รักษาการหัวหน้าพยาบาล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Smart CNOs for Excellence Nursing System” ณ ห้องประชุมสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

 

แจ้งเลื่อนการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 จึงขอเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขอเชิญหัวหน้าพยาบาล / รักษาการหัวหน้าพยาบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Smart CNOs for Excellence Nursing System”  ณ ห้องประชุมสวนนงนุช ทัพยา จ.ชลบุรี 

** ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด **

กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  << คลิกลงทะเบียน >>

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  <<อ่านรายละเอียด>>

กรุณาติดต่อจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง

รายละเอียดติดต่อสอบถาม อ.โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์ โทรศัพท์ 089-832-6794