วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองการพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ในวันที่ 4 ธันวาคม ธันวาคม 2563 กองการพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต “กองการพยาบาล ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน โดยบุคลกรกองการพยาบาลได้ร่วมลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศไว้ด้วยแล้ว