วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “Preparation of Ophthalmic Nurses to Lead in the Crucial Year for Vision” ซึ่งจัดโดยชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง The Challenges of eye care in ophthalmic nurses” จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

Views: 122