รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

ที่ สธ 0208.02/ว 2377 เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ